ltplVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos  Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas: kompiuterių inžinierius Sergej Asočiakov.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Avižienių gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną – kompiuterių inžinierių Sergej Asočiakov, tel. (8-5)2403344, el. paštu  duomenu.apsauga@avizieniai.vilniausr.lm.lt, Sudervės g. 8, Avižieniai, Vilniaus r..

Privatumo politika

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Accessibility