Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos  Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta pareigos: laborantė Olga Valinovič.
 

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.
 

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina gimnazijoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
 

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Avižienių gimnazijos duomenų apsaugos pareigūnę – laborantė Olga Valinovič, tel. (8-5)2403344, el. paštu  olga.valinovic@inbox.lt, Sudervės g. 8, Avižieniai, Vilniaus r.

Avižienių gimnazijos asmens_duomenu_tvarkymo_taisyklės

Avižienių gimnazijos asmens duomenų tvarkymo politikos aprašas

Avižienių gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Avižienių mokinių asm. duomenų tvarkymo taisyklės