Laisvos darbo vietos

Konkursas fizikos mokytojo pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas – Vilniaus r. Avižienių gimnazija.
Pareigybės pavadinimas – fizikos mokytojas.
Numatomas darbo krūvis: 13 kontaktinių valandų per savaitę (7-8 ir I-IV gimnazijos klasėse).
Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
• aukštasis pedagoginis išsilavinimas (baigta fizikos mokytojų rengimo programa, fizikos ir (ar) biofizikos programa);
• būti išklausiusiam pedagoginių psichologinių žinių kursą Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
• gebėti naudotis IKT ugdymo proceso metu.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu yra atestuotas).
 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentų priėmimas:
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu:
Sudervės g. 8, Avižieniai 
arba elektroniniu paštu gimnazijaavizieniu@gmail.com 
 
Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 15.00 val.  Telefonas pasiteirauti: tel. 852403344 
Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui

SKELBIAMAS KONKURSAS
Mokytojo padėjėjo (0,75 etato) darbo vietai užimti (nuo 2021-09-01)

1. Mokyklos pavadinimas: Avižienių gimnazija 
2. Pareigybės pavadinimas: mokytojo padėjėjas;
3. Darbo sutarties rūšis: pastoviam darbui;
4. Darbo krūvis: 0,75 etato;
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

5.1. Išsilavinimas – ne mažesnis kaip vidurinis;
5.2. Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
5.3. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
5.4. Gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

6. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
7. Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).
CV siųsti iki 2021 m. rugpjūčio 25 dienos 15.00 val.
e.paštu: gimnazijaavizieniu@gmail.com 

8. Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
8.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
8.3. Pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimų kopijas.
8.4. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;

Kandidatai į pokalbį kviečiami 2021 m. rugpjūčio 30 d. 10.00 val.
Mokyklos adresas: Sudervės g. 8, Avižieniai , tel. 852403344

Pareigybės pavadinimas: priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ė) po 0.8 etato lenkų ir lietuvių grupėse nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (terminuota  lenkų kalba ir neterminuota lietuvių kalba sutartys).

 
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.
 
Reikalavimai pretendentams:
 
1. Turėti išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo reikalavimus;
2. Būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją;
3. Papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas. 
4. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese.
5. Gebėjimas taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose.
6. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
 
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentų kopijas;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Motyvacinį laišką;
6. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
7. Galima pateikti rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. liepos 26 d., pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 25 d.
 
Dokumentai priimami:
 
Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną. Asmens dokumentą pateikti atrankos dieną.
 
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.
Gimnazijos adresas: Sudervės g. 8, Avižieniai
Telefonas: 852403344.
Atrankos pokalbis planuojamas rugpjūčio 30 dieną.
Accessibility