ltplVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Laisvos darbo vietos

KONKURSAS VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS EITI

Vilniaus r. Avižienių gimnazija skelbia konkursą Vilniaus r. Avižienių gimnazijos direktoriaus

pavaduotojo ugdymui pareigoms (1 etatas) užimti.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių planų, ugdymo programų, metų veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

2. Ne mažesnis kaip trejų metų pedagoginio darbo stažas;

3. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

4. Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą;

7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų B2 lygiu(anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;

9. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;

10. Gerai išmanyti šiuolaikinės specialiosios pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas, gebėti jas panaudoti savo veikloje;

11. Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas;

12. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentų dokumentai teikiami:

Dokumentai teikiami TIK per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija apie konkursą paskelbta 2023 m. sausio 3 d.

Dokumentai teikiami iki 2023 m. sausio 24 d.

Atrankos data – 2023 m. sausio 27 d. 14 val.

Informacija teikiama Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje, Sudervės g. 8, Avižieniai, el.paštu gimnazijaavizieniu@gmail.com.

Telefonas pasiteiravimui – 852403344.

AVIŽIENIŲ GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
Pareigybė:
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Siūlome:
–  neterminuotą darbo sutartį ( 1 etatu);
–  kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
–  profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
–  galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose;

-kelionės išlaidų kompensavimą.

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją/ lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją;
3. būti baigęs studijų programą, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 ,,Reikalavimai mokytojų, nurodytų reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 11.1 punkte, dalykiniam pasirengimui‘‘;
4. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);
5. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo Įstatymo 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 48 straipsnio ,,Teisė dirbti mokytoju‘‘ ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo‘‘ 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 reglamentuojamus reikalavimus;
6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
7. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

Pretendentų prašome pateikti šiuos dokumentus:
–  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
–  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
–  Gyvenimo aprašymą (CV);
 – rekomendacijas ir/ar motyvacinį laiškas (neprivalomi).

Adresas:
Sudervės g. 8, Avižieniai, Vilniaus r.

Dokumentus galima siųsti gimnazijos el. paštu: gimnazijaavizieniu@gmail.com

Atlyginimas (bruto):
Nuo 1500 Eur. neatskaičius mokesčių (vieno etato). Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos

Skelbimo publikavimo data:
2022-08-19

Accessibility