ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą

Lietuvos Respublikos Konstitucija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA

Vaiko teisių konvencija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FB4C5F44B52

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB

Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90D8CF4E3E9F

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.791BF9249C9C

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE3B174CA7E6

Geros mokyklos koncepcija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Švietimo aprūpinimo standartai – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.83773518914F

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37350520a7bc11e5be7fbe3f919a1ebe

Žmogaus saugos bendroji programa – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.903907D9514F/asr

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f

Etninės kultūros bendroji programa – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE610207736

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0828f70abe911eb8bc8b1cdd5d7f785/asr

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3e9269009e511ea9d279ea27696ab7b

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4F69489322E6

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab192f1066de11eca9ac839120d251c4

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D9FEEA7BE2D6

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e36423c08e9a11ea9515f752ff221ec9

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.396083A84FD2

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e475f303eb711e6a8ae9e1795984391/asr

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cb34f0b0dbe911ec8d9390588bf2de65

Švietimo įstaigos higienos normos:

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/asr

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/asr

Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F73BA10EE59F/asr

Daugiau teisės aktų galima rasti Teisės aktų registre – https://www.e-tar.lt/portal/index.html

Accessibility