ltplVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Metodinė taryba

Metodinės tarybos nariai:

Rita Užienė – lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė;

Jūratė Zacharevičienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Edita Šafranovičienė – pradinių klasių lietuvių mokomąja kalba metodinės grupės pirmininkė;

Violeta Chvoinicka –  pradinių klasių lenkų mokomąja kalba metodinės grupės pirmininkė;

Rita Andruškevič – menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rasa Vaičiuvienė – matematikos, informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė;

Augenijus Baranauskas – gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas;

Jovita Kundrotienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė; klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;

Lilija Voicechovska – lenkų kalbos metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės tarybos veiklos planas 

Metodinės veiklos prioritetai:                 

  1. Ugdymo procese užtikrinti mokinių individualių galių pažangą ir plėtojimą, skatinti mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savo jėgomis.
  2. Teikti mokiniams savalaikę pagalbą.

Metodinės veiklos tikslas:                 

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą.                 

Metodinės veiklos uždaviniai:         

  1. Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, tobulinant pamokos vadybą. 2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, skatinti dalintis gerąja pedagogine patirtimi. 3.  Skatinti mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į pamokos vadybos tobulinimą, inicijuoti gerosios patirties sklaidą.         
  2. Kurti mokymosi aplinką, pritaikytą ugdymo individualizavimui, aktyviam mokymui, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimui, optimaliam naujausių informacinių technologijų panaudojimui ugdymo procese.               
  3. Tikslingai naudoti IT bazę, kompiuterines programas ir skaitmeninius įrankius   ugdymo turinio pateikimui, mokinių vertinimui, konsultavimui ir motyvacijos didinimui.                
  4. Efektyvinti gabių vaikų ugdymą, atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį mokinių mokymo(si) poreikiams.

Mokytojų kvalifikacija

  • ekspertai – 0
  • metodininkai – 18
  • vyresnieji – 23
  • mokytojai – 7
Accessibility