Vizija, misija ir tikslai

Vizija

Avižienių gimnazija –  šiuolaikinė, moderni bendrojo lavinimo mokykla, teikianti kokybišką ugdymą lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis ir užtikrinanti kiekvieno mokinio visapusišką asmenybės tobulėjimą ir brandą, būsima dvikalbė gimnazija.

Misija

Teikti kokybišką, Išsilavinimo standartus ir Bendrąsias ugdymo programas atitinkantį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Padėti ugdytiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, mokyti sąžiningos konkurencijos, išsaugoti tautinę tapatybę ir ugdyti patriotiškumą.

Filosofija

Vaikas – vertybė, mokytojas – ugdytojas ir gyvenimo tiesų liudytojas.

Tikslai

 • Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir plėtrą.
 • Kurti ugdymosi aplinką pagal Mokyklų aprūpinimo standartus.
 • Stiprinti mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą.

Uždaviniai:

 • Tobulinti gabiųjų mokinių ugdymo sistemą.
 • Didinti mokinių mokymosi motyvaciją.
 • Tobulinti tarpdalykinę integraciją.
 • Gerinti mokinių fizinę sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Tęsti prevencinę veiklą patyčių problemai spręsti.

Prioritetai:

 • Mokinių lankomumas – ugdymo kokybės įgyvendinimo garantas.
 • Saugios ir sveikos ugdymo aplinkos užtikrinimas.
 • Dorovė ir kultūra – jauno žmogaus ateities pagrindas.

This post is also available in: Polish