Spec. pedagogė

Spec. pedagogė Edita Romanovska-Čepėnienė
el. paštas:  edita.romanovska@gmail.com

Spec. pedagogės 2019 – 2020 m. m. darbo grafikas

Specialiojo pedagogo funkcijos gimnazijoje:

  • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir mokymosi ypatumus;
  • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotis gimnazijos bendruomenėje;
  • atlikti mokinių pirminį pedagoginį vertinimą;
  • konsultuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvus (globėjus) ir mokytojus;
  • dalyvauti gimnazijos vaikų gerovės komisijos veikloje;
  • bendradarbiauti su gimnazijos specialistais, klasės auklėtojais bei dalykų mokytojais;
  • bendradarbiauti su  psichologine – pedagogine tarnyba.

 

This post is also available in: Polish