Wizja, misja i cele

Wizja

Gimnazjum w Awiżeniach – współczesna szkoła powszechna, kształcąca w litewskim oraz polskim języku nauczania oraz zapewniająca wszechstronny rozwój osobowości i dojrzewanie każdego ucznia.

Misja

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego, początkowego, podstawowego oraz średniego, w oparciu o standarty nauczania i Ogólne programy edukacyjne. Pomóc uczniowi zrozumieć współczesny świat, z wykorzystaniem możliwości technologii informatycznych, uczyć uczciwej konkurencji, zachować tożsamość narodową i rozwijać patriotyzm.

Filozofia

Dziecko – wartość, nauczyciel – wychowawca oraz świadek prawd życiowych

Cele:

 • Poprawa jakości kształcenia i rozwoju.
 • Tworzenie środowiska edukacyjnego, w ramach standardów szkolnych.
 • Wzmocnienie współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.

Zadania:

 • Zapewnić warunki kształcenia uczniom zdolnym.
 • Udoskonalić proces edukacji uczniom ze specjalnymi potrzebami.
 • Rozszerzyć sieć dostępu do sieci internetowej.
 • Wzbogacić specjalistyczne sale lekcyjne potrzebnym sprzętem zgodnie z wymogami standartów szkolnych.
 • Udoskonalić formy oraz metody współdziałania rodziców, pedagogów oraz administracji.

Priorytety:

 • Frekwencja uczniów-gwarancją jakości nauczania.
 • Zapewnienie bezpiecznego oraz zdrowego środowiska nauczania.
 • Moralność oraz kultura – podstawą przyszłości młodego człowieka.

This post is also available in: litewski