ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Savivalda

Darbo taryba

Pirmininkė – Nida Pileckienė
Sekretorė – Jūratė Zacharevičienė
Narys – Viačeslav Verbovik
 

Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos pirmininkas Marijan Buinickas
Sekretorė Edita Šafranovičienė

Gimnazijos tarybos nariai:

Mokytojai Mokiniai Tėvai
Marijan Buinickas Atėnė Stefanovič Ana Rodevič
Edita Šafranovičienė Bogdan Korsak Ana Sivinska
Viačeslav Verbovik Martyna Jurgilaitė Irma Timofejeva
Jovita Kundrotienė Gabriela Šip Diana Čiurlienė
Elžbieta Karpovič Inesa Jusel Audra Paulikienė

Gimnazijos tarybos tikslai:

 • Užtikrinti mokykloje, įstatymais apibrėžtą, mokinių ugdymo proceso nepriekaištingą vykdymą, ugdymo proceso kaitą, atsižvelgiant į šiuolaikinių technologijų vystymąsi bei mokyklos bendruomenės narių poreikius ir pasiūlymus.
 • Padėti įgyvendinti mokyklos iškeltus tikslus ir uždavinius.

Metodinė taryba

Metodinės tarybos nariai:

Rita Užienė – lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė;

Jūratė Zacharevičienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Edita Šafranovičienė – pradinių klasių lietuvių mokomąja kalba metodinės grupės pirmininkė;

Violeta Chvoinicka –  pradinių klasių lenkų mokomąja kalba metodinės grupės pirmininkė;

Rita Andruškevič – menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rasa Vaičiuvienė – matematikos, informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė;

Augenijus Baranauskas – gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas;

Jovita Kundrotienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė; klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;

Lilija Voicechovska – lenkų kalbos metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės tarybos veiklos planas 

Metodinės veiklos prioritetai:                 

 1. Ugdymo procese užtikrinti mokinių individualių galių pažangą ir plėtojimą, skatinti mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savo jėgomis.
 2. Teikti mokiniams savalaikę pagalbą.

Metodinės veiklos tikslas:                 

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą.                 

Metodinės veiklos uždaviniai:         

 1. Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, tobulinant pamokos vadybą. 2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, skatinti dalintis gerąja pedagogine patirtimi. 3.  Skatinti mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į pamokos vadybos tobulinimą, inicijuoti gerosios patirties sklaidą.
 2. Kurti mokymosi aplinką, pritaikytą ugdymo individualizavimui, aktyviam mokymui, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimui, optimaliam naujausių informacinių technologijų panaudojimui ugdymo procese.
 3. Tikslingai naudoti IT bazę, kompiuterines programas ir skaitmeninius įrankius   ugdymo turinio pateikimui, mokinių vertinimui, konsultavimui ir motyvacijos didinimui.
 4. Efektyvinti gabių vaikų ugdymą, atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį mokinių mokymo(si) poreikiams.

Mokytojų kvalifikacija

 • ekspertai – 0
 • metodininkai – 15
 • vyresnieji – 22
 • mokytojai – 19

Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkė: Inesa Jusel IVga

Mokinių tarybos koordinatorė: Edita Romanovska Čepėnienė – lenkų kalbos mokytoja/specialioji pedagogė

Mokinių taryba:

 • Deina Šalomskaitė 8c
 • Izabela Sivinska 8a
 • Donata Zapolskytė Iga
 • Amina Židanavičiūtė Igc
 • Ervin Lozovski IIga
 • Daniela Volynskaja IIgc
 • Bogdan Korsak IIIga
 • Martyna Jurgilaitė IIIgc
 • Gabriela Šip IVgc

Tikslai:

 • Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos administracija.
 • Skatinti visus ir kiekvieną mokinį laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, ugdytis sąmoningumą, pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi.
 • Prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene.

Uždaviniai:

 • Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.
 • Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.
 • Skatinti gimnazistus dėvėti uniformą.
 • Įtraukti mokinius į rajono mokinių savivaldos veiklas.

Mokinių tarybos 2020-2021 m.m. veiklos planas

Gimnazijos tėvų komitetas

Tikslas: tobulinti mokyklos ir tėvų bendravimą įgyvendinant mokyklos planus.

Uždaviniai:

 • Bendradarbiaujant mokyklai ir tėvams spręsti mokymosi ir lankomumo problemas.
 • Inicijuoti ir dalyvauti mokykloje organizuojamuose  renginiuose, sporto varžybose, ekskursijose, projektuose.

Tėvų komiteto pirmininkė: Jurgita Jokubynienė                                                                                           
Tėvų komiteto sekretorė: Erika Jonutė

Avižienių gimnazijos 2022-2023 m. m. tėvų komitetas

Klasė Vardas, pavardė
1a Maja Lipnevič
1c Erika Jonutė
2a Raimond Stefanovič
2b Jūratė Ozarovskienė
2c Michailas Bogdevičius
3a Edita Muravskaja
3c Viktorija Jankauskienė
4a Agata Lomakienė
4b Dovilė Nikiforova
4c Renata Jankauskienė
5a Ilona Miladovska
5c Vilma Petrikienė
6a Regina Romanovska
6c Audra Paulikienė
7a Katažina Zavidejeva
7c Živilė Šakalė
8a Božena Macutkevič
8c Greta Sinkevičienė
Iga Ana Sivinska
Igc Jurgita Jokubynienė
IIga Ina Radevič
IIgc Jolanta Brazauskaitė
IIIga Elžbieta Lozovska
IIIgc Violeta Semionova
IVga Regina Macenkevič
IVgc Eglė Kairienė
Accessibility