Spec. pedagogė

Spec. pedagogė:  Edita Romanovska-Čepėnienė
el. paštas:  edita.romanovska@gmail.com
tel::  +370 600 25 199

Spec. pedagogės 2020 – 2021 m. m. darbo grafikas

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos*
Pirmadienis    
Antradienis 8.00 – 10.45  
Triečiadienis 8.00 – 8.45 8.55 – 9.40
11.05 – 11.50
Ketvirtadienis   12.10 – 12.55
Penktadienis 8.55 – 13.50  

*Darbas VGK komisijoje, bendradarbiavimas su Vilniaus raj. PPT tarnybomis, savišvieta, dokumentacijos pildymas, tėvų konsultavimas.

Specialiojo pedagogo funkcijos gimnazijoje:

  • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir mokymosi ypatumus;
  • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotis gimnazijos bendruomenėje;
  • atlikti mokinių pirminį pedagoginį vertinimą;
  • konsultuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvus (globėjus) ir mokytojus;
  • dalyvauti gimnazijos vaikų gerovės komisijos veikloje;
  • bendradarbiauti su gimnazijos specialistais, klasės auklėtojais bei dalykų mokytojais;
  • bendradarbiauti su  psichologine – pedagogine tarnyba.

Archyvai

Accessibility