ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Švietimo pagalba mokiniui

Logopedė:  Joana Stapčinskienė
el. paštas:  joana.stapcinskiene@gmail.com

Logopedės Joanos Stapčinskienės darbo grafikas 2022 – 2023 m. m.

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

(užsiemimai su mokiniais)

Nekontaktinės valandos*
Antradienis 08.55 – 13.50 13.50 – 15.45
Trečiadienis 08.55 – 13.50 13.50 – 15.45
Ketvirtadienis 08.55 – 13.50 13.50 – 15.45

*Darbas VGK komisijoje, bendradarbiavimas su Vilniaus raj. PPT tarnyba, savišvieta, dokumentacijos pildymas, tėvų konsultavimas, mokytojų konsultavimas, el.paštas: joana.stapcinskiene@gmail.com

.

Logopedo funkcijos:
 1. Išsiaiškina vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 2. Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms.
 3. Dirba individualiai ir grupėmis.
 4. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos darbe.
 5. Pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos sutrikimo ir gebėjimo kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų.
 6. Veda logopedines pratybas ir konsultacijas mokyklos logopedo kabinete.

Spec. pedagogė:  Edita Romanovska-Čepėnienė
el. paštas:  edita.romanovska@gmail.com
tel::  +370 600 25 199

Spec. pedagogės 2021 – 2022 m. m. darbo grafikas

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos*
Pirmadienis   13.00-17.00
Antradienis 8.00-9.40
11.05-11.50
14.00-14.45
 
Triečiadienis   9.00-10.00
Ketvirtadienis    
Penktadienis 8.55-10.45
12.10-14.45
 

*Darbas VGK komisijoje, bendradarbiavimas su Vilniaus raj. PPT tarnybomis, savišvieta, dokumentacijos pildymas, tėvų konsultavimas.

Specialiojo pedagogo funkcijos gimnazijoje:

 • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir mokymosi ypatumus;
 • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotis gimnazijos bendruomenėje;
 • atlikti mokinių pirminį pedagoginį vertinimą;
 • konsultuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvus (globėjus) ir mokytojus;
 • dalyvauti gimnazijos vaikų gerovės komisijos veikloje;
 • bendradarbiauti su gimnazijos specialistais, klasės auklėtojais bei dalykų mokytojais;
 • bendradarbiauti su  psichologine – pedagogine tarnyba.

Socialinė pedagogė: Božena Butkevič
el. paštas:

VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS BOŽENOS BUTKEVIČ

DARBO GRAFIKAS 2022-2023 M.M.

Savaitės diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 9.00-16.30 9.00-14.00 14.00-16.30
Antradienis 9.00-17.00 9.00-14.00 14.00-17.00
Trečiadienis 9.00-16.30 9.00-14.00 14.00-16.30
Ketvirtadienis 9.00-16.30 9.00-14.00 14.00-16.30
Penktadienis 9.00-16.30 9.00-14.00 14.00-16.30
Pietų pertrauka 12.10-12.40

Nekontaktinės valandos – Darbo laikas skirtas konsultacijoms su specialistais, susitikimams su socialiniais partneriais, tiriamajam darbui, savišvietai, organizaciniam, prevenciniam darbui, kuris gali būti atliekamas už švietimo įstaigos ribų.

Kontaktinės valandos – Mokinių, gimnazijos pedagogų tėvų (globėjų, rūpintojų) gimnazijoje konsultavimas.

Gimnazijos socialinė pedagogė dirba vadovaudamasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais aktais, pareigybine instrukcija, etikos principais.
Socialinio pedagogo veiklos gairės:
padėti vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrinti vaikų saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą ir mokinių savirealizaciją.

    Funkcijos:
1. įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
2. konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
3. teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
4. korekcinė (tarpininkauja, skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);
5. vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
6. šviečiamoji (informuoja, aiškina);
7. prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
8. socialinio ugdymo.

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (SOCIALINIO PEDAGOGO) DARBO

Prioritetas – užtikrinti gerą mokinių savijautą mokykloje.

Tikslas –vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Uždaviniai:

 • Bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų.
 • Padėti mokiniui adaptuotis mokykloje.
 • Skatinti mokinių atsakomybę už lankomumą, elgesį, už savo žinias, ugdyti pareigingumo jausmą.
 • Ugdyti mokinių pozityvius elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.
 • Lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis, lankyti seminarus.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS BOŽENOS BUTKEVIČ 2022-2023 M. M. VEIKLOS PLANAS 

SVARBIAUSI DALYKAI, KURIUOS REIKIA ŽINOTI APIE VAIKO TEISIŲ APSAUGĄ LIETUVOJE

http://www.vaikoteises.lt/naujienos/naujienos/svarbiausi-dalykai-kuriuos-reikia-zinoti-apie-vaiko-teisiu-apsauga-lietuvoje.html

Asociacijos:

 1. Lietuvos švietimo pagalbos asociacija http://www.socped.lt
 2. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija http://www.lspa.lt
 3.  Vaiko širdys http://www.vaikosirdis.lt/apie-mus
 4. Lietuvos vaikų vėžio asociacija “Paguoda” http://www.paguoda.lt/kontaktai
 5. Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija http://www.vjpa.lt
 6. Prieš tėvų atstūmimą http://www.pries-tevu-atstumima.lt/
 7. Kitoks vaikas http://www.kitoksvaikas.lt/
 8. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ http://www.lietausvaikai.lt/
 9. Lietuvos emocinės paramos tarnybos asociacija http://www.klausau.lt

Psichologė:  Ana Giliun
el. paštas:  ana.zukovska.ad@gmail.com

Psichologės Anos Giliun darbo grafikas 2021/2022 m. m.

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00
Antradienis 7.30 – 17.00 12.10 – 12.40 9.00 – 15.30 7.30 – 9.00
15.30 – 17.00
Trečiadienis 7.30 – 15.00 12.10 – 12.40 10.00 – 14.30 7.30 – 10.00
14.30 – 15.00
Ketvirtadienis 7.30 – 15.00 12.10 – 12.40 10.00 – 14.30 7.30 – 10.00
14.30 – 15.00
Penktadienis 7.30 – 17.00 12.10 – 12.40 7.30 – 17.00

Kontaktinės valandos – skiriamos tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (vaikus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 231 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais – mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus), vesti jiems užsiėmimus).

Nekontaktinės valandos – skiriamos netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita).

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

VAIKAMS APIE KORONA VIRUSĄ

Mieli tėvai,
pasikalbėkime su vaikais apie koronavirusą bei iššūkius, susijusius su šiuo laikotarpiu. Paaiškinkime ramiai vaikams, kodėl svarbu laikytis šių taisyklių. Rekomenduojame naudotis žemiau pateikta knygute ir paveikslėliais. (Nuotraukos iš dyvogra.com).

   

Pažinkime, kad padėtume!

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai” kartu su Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedra

pristato edukacinį trumpametražį filmą apie vaikų autizmo požymius „Gimtadienio šventė“.
Kardifo universiteto (Jungtinė Karalystė) mokslininkų tyrimais paremto filmo tikslas – padėti su vaikais dirbantiems profesionalams atpažinti autizmo požymius, kurie skirtingai pasireiškia skirtingiems vaikams.
„Gimtadienio šventę“ gali žiūrėti kiekvienas, norintis turėti daugiau žinių apie vaikų raidos ypatumus.
Filmą galima pamatyti, paspaudus žemiau esančią nuorodą ir pasirinkus Lietuvos vėliavą.

https://www.asdinfowales.co.uk/european-versions

Naudingos nuorodos:

www.saugus-vaikas.lt – Saugaus vaiko centras, kuriuo pagrindinis veiklos tikslas yra vaikų prievartos ir kitų vaikų krizių prevencija bei intervencija, suteikiant  kvalifikuotą pagalbą, mokant specialistus, šviečiant vaikus, tėvus ir visuomenę.
www.raida.lt– centras teikiantis vaikų psichiatrijos, psichologinės, logopedinės pagalbos paslaugas.
www.vaikulinija.lt –   Tarnyba teikianti psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams
www.moters-pagalba.lt – Psichologinė pagalba moterims, savitarpio palaikymo ir savivertės atstatymo grupės.
www.augink.lt – Socialinė iniciatyva siekianti, kad vaikai augtų šeimoje, kurioje netrūksta bendravimo bei šilumos. Puslapyje yra nemažai patarimų tėvams, galima pasikonsultuoti su  psichologu arba advokatu.
http://www.austejosblogas.lt – Čia gausu nesudėtingų praktinių darbelių, žaidimų ir idėjų turiningiems pokalbiams su vaikais. Tai praktinė ikimokyklinukų lavinimo enciklopedija.
 
Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų
asociacijos telefonų numeriai ir darbo laikas
Pokalbiai telefonais, kurių numeriai prasideda 8 800 xxxxx, skambinantiems NEMOKAMI. Šiais numeriais galima skambinti iš visos Lietuvos.

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Švietimo pagalba mokiniui teikiama remiantis šiais teisės aktais:

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f66068a08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f

Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5824b5c022a111e88e8fef3b3f51dc2f

Vaiko brandumą mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

Accessibility