Atostogos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 m. m.

  • Mokslo metai prasideda rugsėjo 2 d.
  • Gimnazija dirba pusmečiais. Pusmečių trūkmė 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams:

1-asis pusmetis: rugsėjo 2 d. – sausio 24 d.

2-asis pusmetis: 1-4 klasių mokiniams sausio 27 d. – birželio 09 d.

5, 6, 7, 8 ir  I- III gimnazijos klasių mokiniams sausio 27 d. – birželio 23 d.

IV gimnazijos klasių mokiniams sausio 27 d. – gegužės 21 d.

Mokinių atostogos

 

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens 1-8, I-IV g kl.

2019-10-28

2019-10-31

2019-11-04

Žiemos (Kalėdų) 1-8, I-IV g. kl.

2019-12-23

2020-01-03

2020-01-06

Žiemos 1-8, I-IV g. kl.

    2020-02-17

        2020-02-21

  2020-02-24

Pavasario (Velykų)

1-8, I-IV g. kl.

     2020-04-14

       2020-04-17

          2020-04-20

       Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metų, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausia darbo dieną po atostogų.

           Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

          Oro temperatūrai gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20 °C ar žemesnei  į gimnaziją gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant minus 25 °C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir gimnazijai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse gimnazijos aplinkose į gimnaziją gali nevykti 1-4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymas organizuojamas gimnazijos pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

          Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas 1-4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. Gimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia konkrečios gimnazijos aplinka.

             Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos Tamo elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

Vasaros atostogos prasideda:  

1-4 klasių mokiniams nuo  2020-06-10   iki    2020-08-31       

5- 8 ir I- III gimnazijos klasių mokiniams nuo 2020-06-25 iki 2020-08-31

         

 

 

This post is also available in: Polish