ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Mokytojams

Mokytojų darbą reglamentuojantys dokumentai

Pedagogų etikos kodeksas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f418f4806d4411e8bbc2876081bf7fb5

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.21B37F0C0F6C

Darbų, veiklų ir paslaugų, kurių dirbti, atlikti ar teikti dėl tiesioginių kontaktų su vaikais neturi teisės asmenys, įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažinti kaltais už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje, ar už kitas nusikalstamas veikas, susijusias su vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija ar prostitucija, sąrašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dcccd77023df11e684adf059272c7587

Darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A8A7A3BBCDC

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E25DB708E9BE/asr

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C62973FC46E

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a917b203c2211e99595d005d42b863e

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, ir veiklų mokyklos bendruomenei aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73d66ad03c2111e99595d005d42b863e

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78f8d6001db111e78397ae072f58c508

Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d0208109d2811e79127a823199cc174

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B394D036999/asr

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e36423c08e9a11ea9515f752ff221ec9

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3e9269009e511ea9d279ea27696ab7b

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a64c7a0141411e9a02091a7dde47252

 Daugiau informacijos mokytojams https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/pedagoginiams-darbuotojams

NUORODOS

Ugdymo turinio atnaujinimas https://www.mokykla2030.lt

Akredituotos institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/svietimo-istaigu-isorinis-vertinimas/pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo-istaigu-isorinis-vertinimas/akredituotos-istaigos

Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt

Mokinių olimpiados ir konkursai

Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija https://olimpiados.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC)  https://www.lmnsc.lt

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų metodiniai būreliai

Vilniaus rajono mokyklų metodinė taryba https://vr-metodinetaryba.jimdofree.com

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų biologijos mokytojų metodinis būrelis https://biologai.jimdofree.com

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų chemijos mokytojų metodinis būrelis https://chemijosmokytojui.jimdofree.com

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų dailės mokytojų metodinis būrelis https://vilniausrdaile.jimdofree.com

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų socialinių pedagogų metodinis būrelis https://vrsocped.jimdofree.com

Vilniaus rajono mokyklų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis https://laimingasvaikas.jimdofree.com

Lietuvos mokytojų asociacijos

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija https://lakmaonline.lt

Lietuvos biologijos mokytojų asociacija http://www.lbioma.lt

Lietuvos chemijos mokytojų asociacija http://www.lchma.emokykla.lt

Dailės mokytojų asociacija https://www.facebook.com/daileirmokykla

Ekonomikos ir verslumo mokytojų asociacija http://ekonomikosmokytojai.lt

Lietuvos etikos mokytojų asociacija http://www.etikai.lt

Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija http://www.filosofijamokykloje.lt

Lietuvos fizikos mokytojų asociacija https://lfma.eu

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija https://geografija.lt

Lietuvos informatikos mokytojų asociacija https://linma.org

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija http://www.istorijosmokytojai.lt

Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga https://lklms.lt , https://kalbam.lt

Lituanistų sambūris http://lituanistusamburis.lt

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija http://www.lkpa.vdu.lt

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija http://www.lkkma.lt

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija http://mif.vu.lt/lmma

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija http://www.lmma.eu

Lietuvos polonistų asociacija http://polonista.lt

Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija https://lrukma.com

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija http://www.lrspa.lt

Lietuvos švietimo pagalbos asociacija https://www.socped.lt

Šokio mokytojų asociacija https://www.sokis.upc.smm.lt

Lietuvos technologijų mokytojų asociacija https://technologinisugdymas.weebly.com

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija https://www.ldv.lt

Vilniaus Arkivyskupijos katechetikos centras https://katechetika.lt

Prašymas atestacijai 

Trumpalaikio plano pavyzdys 

Ilgalaikio plano pavyzdys 

Klasės veiklos plano pavyzdys 

Neformaliojo ugdymo plano pavyzdys 

Išvykos prašymas 

Mokytojo prašymas, pasiaiškinimas 

Individualizuota mokymo programa 2020/2021 m.m. I-II pusmetis   

Pritaikytos bendrojo ugdymo programos alternatyvūs ugdymosi metodai ir būdai 2020-2021 m.m. 

Accessibility